Kasuje zawartość folderów "%windir%" temp - kod źródłowy

Kasuje zawartość folderów "%windir%"\temp, zalogowany użytkownik\Ustawienia lokalne\Temp. Skrypt jest przydatny gdy użytkownicy nie potrafią sami usuwać śmieci z komputera, więc można to zrobić za nich podczas logowania (dodając ten skrypt do skryptu logowania)
'**********************************************************************************************************************
'*    Autor: Marcin Mazurek                                            *
'*    Data: 01/09/2004                                              *
'*    Opis:                                                    *
'*    Usuwa zawartoœc folderuów z plikami tymczasowymi                              *
'*    Czyszczone foldery "%windir%"\temp , %user_dir% & "\..\Ustawienia lokalne\Temp"               *
'*    Wymagania:                                                 *
'*    Windows 2000, Windows XP
'**********************************************************************************************************************
on error resume next
dim objSh, objNet, objFSO, SYS, WIN_DIR, DESKTOP_DIR
Set objSh = CreateObject("WScript.Shell")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

SYS = objSh.ExpandEnvironmentStrings("%OS%")
WIN_DIR = objSh.ExpandEnvironmentStrings("%windir%")
DESKTOP_DIR = objSh.SpecialFolders("Desktop")


if SYS = "Windows_NT" then 'jeœli system to NT/2000/XP
   'Czyszcze folder temp zalogowango użytkownika
   Clean(DESKTOP_DIR & "\..\Ustawienia lokalne\Temp")
   'Czyszcze folder c:\windows\temp
   Clean(WIN_DIR & "\Temp")
end if

Sub Clean(Folder)
   If objFSO.FolderExists(Folder) then
     objFSO.DeleteFolder(Folder)
   end if

   WScript.sleep(5000)

   If objFSO.FolderExists(Folder) = false then
     objFSO.CreateFolder(Folder)
   end if
end sub


WSCript.Quit