Kasowanie zawartości folderu badmail w Microsoft Exchange 2000 serwer - kod źródłowy

Skrypt który umożliwia kasowanie zawartości folderu badmail w Microsoft Exchange 2000 serwer. W skrypcie został zaszyty link do folderu, link ten trzeba zmodyfikować. Aby skrypt uruchamiał, się automatycznie trzeba stworzyć nowe zadanie w harmonogramie zadań i odnieść się do skryptu
'**********************************************************************************************************************
'*    Autor: Marcin Mazurek                                            *
'*    Data: 16/11/2004                                              *
'*    Opis:                                                    *
'*    Usuwa zawartoœc folderu Badmail Standardowy folder w Microsoft Exchange 2000 srv              *
'*    source = "C:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\BadMail"                        *
'**********************************************************************************************************************

Dim source

'Nalez zmienic zmienna source na własciwa sciezke dostepu do folderu ktory ma byc wyczyszczony
source = "C:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\BadMail"

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

If objFSO.FolderExists(source) then
   objFSO.DeleteFolder(source)
   objFSO.CreateFolder(source)
   WScript.echo "Zrobione"
else
   WScript.echo "Folder nie istnieje: " & source
   WSCript.Quit
end if

WSCript.Quit