Archiwum Kryminologii, tom XXXVI 2014 - Małgorzata Szwejkowska, Dariusz Załuski: Wykorzystanie seksualne małoletniego pokrzywdzonego w rodzinie - wybrane zagadnienia kryminologiczne i penitencjarne

Archiwum Kryminologii, tom XXXVI 2014 - Małgorzata Szwejkowska, Dariusz Załuski: Wykorzystanie seksualne małoletniego pokrzywdzonego w rodzinie - wybrane zagadnienia kryminologiczne i penitencjarne


W numerze [Contents\ mgr Emilia Rekosz-Cebula, Uniwersytet Warszawski: Kryminologia feministyczna [Feminist Criminology\, doi: 10.7420/AK2014A, s. 730; dr hab., prof. UW Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski: Dwa razy lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej [Twice Lombroso: The Consequences of the Differences in Approach Between Positivist and Feminist Criminology\, doi: 10.7420/AK2014B, s. 3174; dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński: Kobietobójstwo kryminologiczna charakterystyka zjawiska [A Criminological Description of Femicide\, doi: 10.7420/AK2014C, s. 75108; dr Michał Peno, Uniwersytet Szczeciński: Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny [The Theory of Punishment and the Problem of Determinism\, doi: 10.7420/AK2014D, s. 109132; prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Dylematy pracy penitencjarnej z więźniami odbywającymi skrajnie długie kary pozbawienia wolności [The Dilemmas of Working in Prisons with Prisoners Serving Very Long Sentences\, doi: 10.7420/AK2014E, s. 133162; dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski: Człowiek w akwarium postępowanie z więźniami niebezpiecznymi w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach [Man in a Fish Tank: The Management of Dangerous Prisoners in Maximum Security Units\, doi: 10.7420/AK2014F, s. 163226; dr hab. Bolesław Sprengel, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: Udział policji państwowej w realizacji polityki penitencjarnej w Polsce w latach 19191939 [The Role of the Civil Police in Implementing Penal Policy in Poland in 19191939\, doi: 10.7420/AK2014G, s. 227258; dr Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski: Terapia uzależnień od środków odurzających i psychotropowych w warunkach więziennych, w kontekście przeciwdziałania prizonizacji [Narcotic and Psychoactive Drug Addiction Therapy in Prisons as a Way to Prevent Prisonisation\, doi: 10.7420/AK2014H, s. 259278; dr hab. Anna Golonka, Uniwersytet Rzeszowski: Alkohol a poczytalność sprawcy czynu zabronionego wnioski na podstawie badań aktowych [Alcohol and the Sanity of the Perpetrator of an Offence Conclusions Based on Research\, doi: 10.7420/AK2014I, s. 279292; dr Michał Fajst, Uniwersytet Warszawski & dr Agnieszka Gutkowska, Uniwersytet Warszawski: Problematyka rozmieszczania skazanych w świetle kulturowych aspektów obecności cudzoziemców w polskich zakładach karnych [Accommodating Foreigners Given Custodial Sentences in Light of the Cultural Aspects of Their Presence in Polish Penal Institutions\, doi: 10.7420/AK2014J, s. 293324; Catharina Decker, Universität Hamburg & Navina Kunz, German Police University & prof. Joachim Kersten, German Police University: Challenging integration and police presence: Determinants of subjective safety for persons, doi: 10.7420/AK2014K, s. 325340; dr Małgorzata Szwejkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & dr Dariusz Załuski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wykorzystanie seksualne małoletniego pokrzywdzonego w rodzinie wybrane zagadnienia kryminologiczne i penitencjarne [Sexual Exploitation of a Minor in the Family: Selected Criminological and Penal Issues\, doi: 10.7420/AK2014L, s. 341363; dr Olga Sitarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach & mgr Dominika Bek, Uniwersytet Śląski w Katowicach: Mediacja z udziałem małoletniego zagadnienia wiktymologiczne [Mediation with the Participation of a Minor: Victimological Issues\, doi: 10.7420/AK2014M, s. 363388; mgr Olgierd Jakubowski, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN: Zjawisko przemytu dóbr kultury [Trafficking in Cultural Property\, doi: 10.7420/AK2014N, s. 389422; mgr Piotr Karasek, Uniwersytet Warszawski & dr Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski: Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące [Armchair Detectives in the 21st Century. How the Public Can Help Solve Criminal Cases: The Benefits and Dangers\, doi: 10.7420/AK2014O, s. 423450; Contents (tłum. Stephen Canty), s. 451472; (tłum. Olga Salomatova), s. 473497.