Generowanie i instalacja certyfikatu ssl wildcard na serwerze stunnel

W poniższym poradniku za komunikację SSL odpowiada serwer stunnel (Linux Ubuntu), a certyfikat dostarczany jest przez firmę UNIZETO (certum.pl). Domena dla której będziemy instalować certyfikat to: etoolbox.eu
Kolejność działań:
 1. Generowanie klucza prywatnego
 2. Generowanie pliku CSR (ang. Certificate Signing Request - żądanie podpisania certyfikatu)
 3. Generowanie certyfikatu (strona: certum.pl)
 4. Kopiowanie wygenerowanych certyfikatów (strona: certum.pl)
 5. Kopiowanie certyfikatów urzędów pośrednich Certum PCC
 6. Preparowanie pliku certyfikatu
 7. Kopiowanie spreparowanego pliku certyfikatu na serwer stunnel

 1. Generowanie klucza prywatnego


  Aby wygenerować klucz prywatny, na serwerze Linux wykonujemy polecenie
   
  openssl genrsa -out /etc/stunnel/ssl/etoolbox.eu.privatekey 2048
  
  Klucz zapisany został w pliku /etc/stunnel/ssl/etoolbox.eu.privatekey
 2. Generowanie pliku CSR (ang. Certificate Signing Request - żądanie podpisania certyfikatu)

  WAŻNE, w tym pliku zawarte sa najważniejsze dane. Szczególnie nalezy zwrócić uwagę na pole "Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:".
  W tym polu powinniśmy wpisać nazwę domeny dla której generujemy certyfikat.
  Dla normalnej domeny, wpisujemy: etoolbox.eu. Natomiast dla domeny typu wildcard, wpisujemy: *.etoolbox.eu
  Gdy dojdziemy do pozycji "A challenge password []:" wciskamy enter.
  Plik CSR generujemy poleceniem.
   
  root@stunnel:/etc/stunnel/ssl/# 
  openssl req -new -key /etc/stunnel/ssl/etoolbox.eu.privatekey -out /etc/stunnel/ssl/etoolbox.eu.csr
  
  You are about to be asked to enter information that will be incorporated
  into your certificate request.
  What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
  There are quite a few fields but you can leave some blank
  For some fields there will be a default value,
  If you enter '.', the field will be left blank.
  -----
  Country Name (2 letter code) [AU]:PL
  State or Province Name (full name) [Some-State]:mazowieckie
  Locality Name (eg, city) []:warszawa
  Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
  Organizational Unit Name (eg, section) []:
  Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:*.etoolbox.eu
  Email Address []:info@etoolbox.eu
  Please enter the following 'extra' attributes
  to be sent with your certificate request
  A challenge password []:
  An optional company name []:
  
  Klucz zapisany został w pliku /etc/stunnel/ssl/etoolbox.eu.csr. Aby sprawdzić dane zawarte w pliku csr można użyć narzędzia Odczyt danych z pliku SCR
 3. Generowanie certyfikatu (strona: certum.pl)

  Na podstronie "Aktywacja certyfikatów" - https://cservices.certum.pl/muc-customer/order/list aktywujemy certyfikat.
  Generujemy go na podstawie naszego pliku CSR /etc/stunnel/ssl/etoolbox.eu.csr. Wyystarczy że skopiujemy zawartość pliku bezpośrednio ze konsoli (putty).
  Możemy skopiować cały tekst, wraz z "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----" i "-----END CERTIFICATE REQUEST-----".
   
  root@stunnel:/etc/stunnel/ssl/# 
  cat /etc/stunnel/ssl/etoolbox.eu.csr
  
  -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
  MIIC4TCCXckCAQAwgZsxCzAJBgNVBAYTAlBMMRQwEgYDVQQIDAttYXpvd2llY2tp
  ZTERMA8GA1UEBwwId2Fyc3phd2ExITAfBgNVBAoMGEludGVybmV0IFdpZGdpdHMg
  UHR5IEx0ZDEXMBUGA1DEAwwOKi5wcndpemFyZHMucGwxJzAlBgkqhkiG9w0BCQEW
  GGluZm9AY3JhbmJlcnJ5ZXhwZXJ0cy5wbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
  ADCCAQoCggEBANkivSJPlcNnejCvmN5fiKGlqgMiE/JVaANNNV1fGO1H3nnSJmLN
  mnvBSyZMBxSFPRjfX5gDUCTbkQjoG1gNlrEI/y0e9KYgodvKBN6g8NgA4i/gt+1n
  /SA9v+/FYtXJTh/msD0nyfoC/u20Xi57YDk4oNnv5jOiQEg2jPCZXGCNF4fIJgso
  XsZWIkwH7gIJP8jiiEVNa3pjZKX6f7znLGJaFTgUdDib9I1yrBG6ZQ3a9N+qzPE8
  krGapzRZ5EWp7b1234567gedte1Gak6t3pYen+AEtsLxgjqq8UwU4IFhHtsdT395y
  a6/BOyAG4FIvIS+Eq0OTmI0TwRd/x2fNVQUCAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUA
  A4IBAQA+wZtUzrVBtJXaiHFX5VQ+YW7J26b+45c4MrppSVJ6B5BiIWz5L2ayYcxn
  7Y/2qUozEwDNGpMr48SFV+eqCC0nvEkIP98rAl2d5VUeQq9e1zisvvF0m7YyVyaQ
  W8NOE86mShV928E7WuF2ESN/spJ5EOIraHRfvx07VJ6e4qj22ixMBE8Xrjz8EkTI
  4f65N1AIk5Kk7w6xOoAxhG+wfb60ZNh/YQGrTbLu7bM1FdSTV6FdGuvzQROVlVeR
  W82hhxk82PRQ26t5nEDWE44HHiPEiLqqXlzAXmlhTHNXNsepiOxqi0xvJ/un2ROH
  Ui98l+Zk7fUWGDXevCOJ1234vM4l
  -----END CERTIFICATE REQUEST-----
  
  Następnie kopiujemy tekst do pola tekstowego. Wybieramy rodzaj algorytmu "SHA-2". Dlaczego używać algorytmu SHA-2 do generowania certyfikatu. W następnych krokach sprawdzamy czy wszystkie dane są poprawne, potwierdzamy regulaminy i generujemy docelowy certyfikat dla naszego serwera.
 4. Kopiowanie wygenerowanych certyfikatów (strona: certum.pl)

  Na podstronie https://cservices.certum.pl/muc-customer/customerCertificate/list wybieramy (jeśli jest ich więcej) odpowiedni certyfikat. Następnie wciskamy buttony "Zapisz binarnie" i "Zapisz tekstowo". Plik binarny zapisujemy pod nazwą "etoolbox.cer". Natomiast plik tekstowy zapisujemy pod nazwą "etoolbox.pem" Przykładowa zawartość pliku etoolbox.pem
   
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIxcvbCBROgAwIBAgIQVBWQvW6MSNJn4LAmijIfqjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhTELMAkGA1UE
  BhMCUEwxIjAgBgNVBAoTGVVuaXpldG8gVGVjaG5vbG9naWVzIFMuQS4xJzAlBgNVBAsTHkNlcnR1
  bSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTEpMCcGA1UEAxMgQ2VydHVtIERvbWFpbiBWYWxpZGF0
  aW9uIENBIFNIQTIwHhcNMTQxMTI4MTMwOTU3WhcNMTUxMTI4MTMwOTU3WjBUMQswCQYDVQQGEwJQ
  LR70piCh28oE3qDw2ADiL+C37Wf9ID2/78Vi1clOH+awPSfJ+gL+7bReLntgOTig2e/mM6JASDaM
  8JlcYI0Xh8gmCyhexlYiTAfuAgk/yOKIRU1remNkpfp/vOcsYloVOBR0OJv0jXKsEbplDdr036rM
  TDEXMBUGA1UEAwwOKi5wcndpemFyZHMucGwxLDAqBgkqhkiG9w0BCQEWHW0ubWF6dXJla0BjcmFu
  YmVycnlleHBlcnRzLnBsMIIBIjANBgkqhkiG934edQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA2SK9Ik+Vw2d6
  MK+Y3l+IoaWqAyIT8lVoA001XV8Y7UfeedImYs2ae8FLJkwHFIU9GN9fmANQxNuRCOgbWA2WsQj/
  LR70piCh28oE3qDw2ADiL+C37Wf9ID2/78Vi1clOH+awPSfJ+gL+7bReLntgOTig2e/mM6JASDaM
  8JlcYI0Xh8gmCyhexlYiTAfuAgk/yOKIRU1remNkpfp/vOcsYloVOBR0OJv0jXKsEbplDdr036rM
  cnR1bS5wbC9yZXBvc2l0b3J5LjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwEQYJYIZI
  9wSSsZqnNFnkRantsJhn2u9kJ617UZqTq3elh6f4AS2wvGCOqrxTBTggWEe2x1Pf3nJrr8E7IAbg
  FjAUgRJkdmNhc2hhMkBjZXJ0dW0ucGwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMIIBPgYDVR0gBIIBNTCCATEw
  ggEtBgsqhGgBhvZ3AgUBAzCCARwwJQYIKwYBBQUHAgEWGWh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnR1bS5wbC9D
  UFMwgfIGCCsGAQUFBwICMIHlMCAWGVVuaXpldG8gVGVjaG5vbG9naWVzIFMuQS4wAwIBAhqBwFVz
  YWdlIG9mIHRoaXMgY2VydGlmaWNhdGUgaXMgc3RyaWN0bHkgc3ViamVjdGVkIHRvIHRoZSBDRVJU
  VU0gQ2VydGlmaWNhdGlvbiBQcmFjdGljZSBTdGF0ZW1lbnQgKENQUykgaW5jb3Jwb3JhdGVkIGJ5
  IHJlZmVyZW5jZSBoZXJlaW4gYW5kIGluIHRoZSByZXBvc2l0b3J5IGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LmNl
  cnR1bS5wbC9yZXBvc2l0b3J5LjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwEQYJYIZI
  AYb4QgEBBAQDAgbAMCcGA1UdEQQgMB6CDioucHJ3aXphcmRzLnBsggxwcndpemFyZHMucGwwDQYJ
  KoZIhvcNAQELBQADggEBACQxmtmdgHGPRNlzDJeyQb6quI/vskJue2xwQvPHPNYn+OLk/mRTjGcv
  AYb4QgEBBAQDAgbAMCcGA1UdEQQgMB6CDioucHJ3aXphcmRzLnBsggxwcndpemFyZHMucGwwDQYJ
  +sLX6f1xl3IKfEvyBPpnyNQ8gHi1ZCGWsag50Iql9nu10skoN/FU9PAcX+RNvl1E+2609UYAPuZ+
  ESjjIVZ6NEFViOCAy2jTI63EAZ/mXOu8TTob/L/Nt8RUZTSuJHYMd/Pc/XBRZeR3PiERe6DCTpeZ
  yjViRuG0WLhfj2Wb3baGBFMQWid3qKtcDo0yTe5S8gn2Cv/mWEkYuDFDZSlMJD4E8sTcAWRVx4Sd
  E88t3KUmQv3y6zGmE2TydcGz6zMe6y8YKHElWC+CGy7/YQZdSF5INOfaoiI=
  -----END CERTIFICATE-----
  
  
 5. Kopiowanie certyfikatów urzędów pośrednich Certum PCC

  W następnym punkcie będziemy potrzebowali certyfikaty urzędów pośrednich. Dla certum.pl ściągamy dwa certyfikaty:
  • https://www.certum.pl/CA.pem
    
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   MIIDDDCCAfSgAwIBAgIDAQAgMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMD4xCzAJBgNVBAYTAlBM
   MRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8uby4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBD
   QTAeFw0wMjA2MTExMDQ2MzlaFw0yNzA2MTExMDQ2MzlaMD4xCzAJBgNVBAYTAlBM
   MRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8uby4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBD
   QTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM6xwS7TT3zNJc4YPk/E
   jG+AanPIW1H4m9LcuwBcsaD8dQPugfCI7iNS6eYVM42sLQnFdvkrOYCJ5JdLkKWo
   ePhzQ3ukYbDYWMzhbGZ+nPMJXlVjhNWo7/OxLjBos8Q82KxujZlakE403Daaj4GI
   ULdtlkIJ89eVgw1BS7Bqa/j8D35in2fE7SZfECYPCE/wpFcozo+47UX2bu4lXapu
   Ob7kky/ZR6By6/qmW6/KUz/iDsaWVhFu9+lmqSbYf5VT7QqFiLpPKaVCjF62/IUg
   AKpoC6EahQGcxEZjgoi2IrHu/qpGWX7PNSzVttpd90gzFFS269lvzs2I1qsb2pY7
   HVkCAwEAAaMTMBEwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEA
   uI3O7+cUus/usESSbLQ5PqKEbq24IXfS1HeCh+YgQYHu4vgRt2PRFze+GXYkHAQa
   TOs9qmdvLdTN/mUxcMUbpgIKumB7bVjCmkn+YzILa+M6wKyrO7Do0wlRjBCDxjTg
   xSvgGrZgFCdsMneMvLJymM/NzD+5yCRCFNZX/OYmQ6kd5YCQzgNUKD73P9P4Te1q
   CjqTE5s7FCMTY5w/0YcneeVMUeMBrYVdGjux1XMQpNPyvG5k9VpWkKjHDkx0Dy5x
   O/fIR/RpbxXyEV6DHpx8Uq79AtoSqFlnGNu8cN2bsWntgM6JQEhqDjXKKWYVIZQs
   6GAqm4VKQPNriiTsBhYscw==
   -----END CERTIFICATE-----
   
   
  • https://www.certum.pl/l2.pem
    
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   MIIENTCCAx2gAwIBAgIDBHpSMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMD4xCzAJBgNVBAYTAlBM
   MRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8uby4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBD
   QTAeFw0wOTAzMDMxMjUzMThaFw0yNDAzMDMxMjUzMThaMHcxCzAJBgNVBAYTAlBM
   MSIwIAYDVQQKExlVbml6ZXRvIFRlY2hub2xvZ2llcyBTLkEuMScwJQYDVQQLEx5D
   ZXJ0dW0gQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkxGzAZBgNVBAMTEkNlcnR1bSBM
   ZXZlbCBJSSBDQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAOCxNCMc
   PIeS6Xq/bR1bWZFiLo8WLD1YFGQAXmWYELCk3SY2hlT+uAf6IhFeR3dwMUamme3U
   UbH+D4Pz0kv9ph0UEP0h91wAm6wx5rnA72ILVP1qGcqfXej11T2OI+yebf+drPhG
   2Q+bMErkCxo2fYsIPbF19yXSfU8vgd8/NKImo6StAcKgMa3F9w3pBDpJ4+y5ADiu
   orkCiPOURI+CFW/ZA+yiiFnSEhm3y+BM4f0z+dXtC/1oUye5R2x20cxXz1P6It0M
   rebRHsazynvujfia3o3W+WGuzXt7Srow1OypWzvnZ6cxR+1R5ATyXECe0FK6az2q
   lbFYNySdT106lZ8CAwEAAaOCAQEwgf4wDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8B
   Af8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFIBiEd7Aa6cQ4QjwVbQwg7/6jwhgMFIGA1UdIwRL
   MEmhQqRAMD4xCzAJBgNVBAYTAlBMMRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8u
   by4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBDQYIDAQAgMCwGA1UdHwQlMCMwIaAfoB2GG2h0
   dHA6Ly9jcmwuY2VydHVtLnBsL2NhLmNybDA6BgNVHSAEMzAxMC8GBFUdIAAwJzAl
   BggrBgEFBQcCARYZaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL0NQUzANBgkqhkiG9w0B
   AQUFAAOCAQEAsNjXnyR8Fw+yTKdUAQlhhK+kioXhh06Nxn7mrFWDHBZwFjDvp1up
   CXpLp+4a5J8nXK5ULMLiipBq+gCOTw/JBG9HOEhdCO802JxGDTL67lHAxECAVkGV
   IJ2++3p96m/iomkc3ZZDqVYG7BWT1YzsHOWjNxmDwI0bRIcHqNwwdju/RHjP822w
   QWhR1N4jFg8UcjUjSpinAT9kTn7aVADeqhuhdztaW4yTYppRNsxySwShk/c0NC2p
   0siT0H1k+muyUirojTGXFsc2FUcr8MQtFuV2PeiP7Qs++4aOB6acu5ROf4bnKWpW
   z5sMktU2b849oYkS3RbEhar/71/cMkYbrA==
   -----END CERTIFICATE-----
   
 6. Preparowanie pliku certyfiktu

  Aby certyfikat był poprawnie interpretowany przez serwer stunnel i przeglądarki 3 pliki certyfikatów musi połączyć w jeden plik. Plik końcowy powinien się składać z zawartości 3 plików:
  • Naszego certyfikatu tekstowego - plik etoolbox.pem
  • Certyfikatu CA - https://www.certum.pl/CA.pem
  • Certyfikatu L2 - https://www.certum.pl/l2.pem
  Więcej certyfikatów dla Certum
  Łączymy zawartość tych trzech plików i zapisujemy w pliku o nazwie etoolbox.eu.certificateKońcowy plik powinien wyglądać w ten sposób:
   
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIENTCCAx2gAwIBAgIDBHpSMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMD4xCzAJBgNVBAYTAlBM
  MRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8uby4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBD
  QTAeFw0wOTAzMDMxMjUzMThaFw0yNDAzMDMxMjUzMThaMHcxCzAJBgNVBAYTAlBM
  MSIwIAYDVQQKExlVbml6ZXRvIFRlY2hub2xvZ2llcyBTLkEuMScwJQYDVQQLEx5D
  ZXJ0dW0gQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkxGzAZBgNVBAMTEkNlcnR1bSBM
  ZXZlbCBJSSBDQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAOCxNCMc
  PIeS6Xq/bR1bWZFiLo8WLD1YFGQAXmWYELCk3SY2hlT+uAf6IhFeR3dwMUamme3U
  UbH+D4Pz0kv9ph0UEP0h91wAm6wx5rnA72ILVP1qGcqfXej11T2OI+yebf+drPhG
  2Q+bMErkCxo2fYsIPbF19yXSfU8vgd8/NKImo6StAcKgMa3F9w3pBDpJ4+y5ADiu
  orkCiPOURI+CFW/ZA+yiiFnSEhm3y+BM4f0z+dXtC/1oUye5R2x20cxXz1P6It0M
  rebRHsazynvujfia3o3W+WGuzXt7Srow1OypWzvnZ6cxR+1R5ATyXECe0FK6az2q
  lbFYNySdT106lZ8CAwEAAaOCAQEwgf4wDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8B
  Af8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFIBiEd7Aa6cQ4QjwVbQwg7/6jwhgMFIGA1UdIwRL
  MEmhQqRAMD4xCzAJBgNVBAYTAlBMMRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8u
  by4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBDQYIDAQAgMCwGA1UdHwQlMCMwIaAfoB2GG2h0
  dHA6Ly9jcmwuY2VydHVtLnBsL2NhLmNybDA6BgNVHSAEMzAxMC8GBFUdIAAwJzAl
  BggrBgEFBQcCARYZaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL0NQUzANBgkqhkiG9w0B
  AQUFAAOCAQEAsNjXnyR8Fw+yTKdUAQlhhK+kioXhh06Nxn7mrFWDHBZwFjDvp1up
  CXpLp+4a5J8nXK5ULMLiipBq+gCOTw/JBG9HOEhdCO802JxGDTL67lHAxECAVkGV
  IJ2++3p96m/iomkc3ZZDqVYG7BWT1YzsHOWjNxmDwI0bRIcHqNwwdju/RHjP822w
  QWhR1N4jFg8UcjUjSpinAT9kTn7aVADeqhuhdztaW4yTYppRNsxySwShk/c0NC2p
  0siT0H1k+muyUirojTGXFsc2FUcr8MQtFuV2PeiP7Qs++4aOB6acu5ROf4bnKWpW
  z5sMktU2b849oYkS3RbEhar/71/cMkYbrA==
  -----END CERTIFICATE-----
  
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIDDDCCAfSgAwIBAgIDAQAgMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMD4xCzAJBgNVBAYTAlBM
  MRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8uby4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBD
  QTAeFw0wMjA2MTExMDQ2MzlaFw0yNzA2MTExMDQ2MzlaMD4xCzAJBgNVBAYTAlBM
  MRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8uby4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBD
  QTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM6xwS7TT3zNJc4YPk/E
  jG+AanPIW1H4m9LcuwBcsaD8dQPugfCI7iNS6eYVM42sLQnFdvkrOYCJ5JdLkKWo
  ePhzQ3ukYbDYWMzhbGZ+nPMJXlVjhNWo7/OxLjBos8Q82KxujZlakE403Daaj4GI
  ULdtlkIJ89eVgw1BS7Bqa/j8D35in2fE7SZfECYPCE/wpFcozo+47UX2bu4lXapu
  Ob7kky/ZR6By6/qmW6/KUz/iDsaWVhFu9+lmqSbYf5VT7QqFiLpPKaVCjF62/IUg
  AKpoC6EahQGcxEZjgoi2IrHu/qpGWX7PNSzVttpd90gzFFS269lvzs2I1qsb2pY7
  HVkCAwEAAaMTMBEwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEA
  uI3O7+cUus/usESSbLQ5PqKEbq24IXfS1HeCh+YgQYHu4vgRt2PRFze+GXYkHAQa
  TOs9qmdvLdTN/mUxcMUbpgIKumB7bVjCmkn+YzILa+M6wKyrO7Do0wlRjBCDxjTg
  xSvgGrZgFCdsMneMvLJymM/NzD+5yCRCFNZX/OYmQ6kd5YCQzgNUKD73P9P4Te1q
  CjqTE5s7FCMTY5w/0YcneeVMUeMBrYVdGjux1XMQpNPyvG5k9VpWkKjHDkx0Dy5x
  O/fIR/RpbxXyEV6DHpx8Uq79AtoSqFlnGNu8cN2bsWntgM6JQEhqDjXKKWYVIZQs
  6GAqm4VKQPNriiTsBhYscw==
  -----END CERTIFICATE-----
   
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIENTCCAx2gAwIBAgIDBHpSMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMD4xCzAJBgNVBAYTAlBM
  MRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8uby4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBD
  QTAeFw0wOTAzMDMxMjUzMThaFw0yNDAzMDMxMjUzMThaMHcxCzAJBgNVBAYTAlBM
  MSIwIAYDVQQKExlVbml6ZXRvIFRlY2hub2xvZ2llcyBTLkEuMScwJQYDVQQLEx5D
  ZXJ0dW0gQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkxGzAZBgNVBAMTEkNlcnR1bSBM
  ZXZlbCBJSSBDQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAOCxNCMc
  PIeS6Xq/bR1bWZFiLo8WLD1YFGQAXmWYELCk3SY2hlT+uAf6IhFeR3dwMUamme3U
  UbH+D4Pz0kv9ph0UEP0h91wAm6wx5rnA72ILVP1qGcqfXej11T2OI+yebf+drPhG
  2Q+bMErkCxo2fYsIPbF19yXSfU8vgd8/NKImo6StAcKgMa3F9w3pBDpJ4+y5ADiu
  orkCiPOURI+CFW/ZA+yiiFnSEhm3y+BM4f0z+dXtC/1oUye5R2x20cxXz1P6It0M
  rebRHsazynvujfia3o3W+WGuzXt7Srow1OypWzvnZ6cxR+1R5ATyXECe0FK6az2q
  lbFYNySdT106lZ8CAwEAAaOCAQEwgf4wDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8B
  Af8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFIBiEd7Aa6cQ4QjwVbQwg7/6jwhgMFIGA1UdIwRL
  MEmhQqRAMD4xCzAJBgNVBAYTAlBMMRswGQYDVQQKExJVbml6ZXRvIFNwLiB6IG8u
  by4xEjAQBgNVBAMTCUNlcnR1bSBDQYIDAQAgMCwGA1UdHwQlMCMwIaAfoB2GG2h0
  dHA6Ly9jcmwuY2VydHVtLnBsL2NhLmNybDA6BgNVHSAEMzAxMC8GBFUdIAAwJzAl
  BggrBgEFBQcCARYZaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL0NQUzANBgkqhkiG9w0B
  AQUFAAOCAQEAsNjXnyR8Fw+yTKdUAQlhhK+kioXhh06Nxn7mrFWDHBZwFjDvp1up
  CXpLp+4a5J8nXK5ULMLiipBq+gCOTw/JBG9HOEhdCO802JxGDTL67lHAxECAVkGV
  IJ2++3p96m/iomkc3ZZDqVYG7BWT1YzsHOWjNxmDwI0bRIcHqNwwdju/RHjP822w
  QWhR1N4jFg8UcjUjSpinAT9kTn7aVADeqhuhdztaW4yTYppRNsxySwShk/c0NC2p
  0siT0H1k+muyUirojTGXFsc2FUcr8MQtFuV2PeiP7Qs++4aOB6acu5ROf4bnKWpW
  z5sMktU2b849oYkS3RbEhar/71/cMkYbrA==
  -----END CERTIFICATE-----
  
 7. Kopiowanie spreparowanego pliku certyfikatu na serwer stunnel

  Poniższe pliki kopiujemy na serwer do katalogu /etc/stunnel/ssl/:
  • etoolbox.eu.certificate
  • etoolbox.eu.privatekey
  Następnie w pliku konfiguracyjnym /etc/stunnel/stunnel.conf wprowadzamy zmiany.
  Zawartość końcowego pliku stunnel.conf.
   
  sslVersion = all
  options = NO_SSLv2
  options = NO_SSLv3
  setuid = root
  setgid = root
  debug = 1
  pid = /var/run/stunnel.pid
  socket = l:TCP_NODELAY=1
  socket = r:TCP_NODELAY=1
  output = /var/log/stunnel.log
  delay = no
  session = 3600
  TIMEOUTclose = 3600
  TIMEOUTidle = 3600
  TIMEOUTbusy = 3600
  TIMEOUTconnect = 3600
  retry = yes
  fips=no
  
  [etoolbox_eu]
    connect = 192.168.1.100:443
    sni=https:etoolbox.eu
    key=/etc/stunnel/ssl/etoolbox.eu.privatekey
    cert=/etc/stunnel/ssl/etoolbox.eu.certificate