Automatyczna konfiguracja konto email - kod źródłowy

Automatycznie konfiguruje konto email. Przed uruchomieniem należy ręcznie skonfigurować skrypt o dane konta.
'**********************************************************************************************************************
'*    Autor: Marcin Mazurek                                            *
'*    Data: 16/06/2004                                              *
'*    Opis:                                                    *
'*    Tworzy konto email z danymi zawartymi w zmiennych USER, DOMAIN, SMTP_server, POP3_server          *
'**********************************************************************************************************************
 
Const HKEY_CLASSES_ROOT 	= &H80000000
Const HKEY_CURRENT_USER 	= &H80000001
Const HKEY_LOCAL_MACHINE 	= &H80000002
Const HKEY_USERS 		= &H80000003
Const HKEY_CURRENT_CONFIG 	= &H80000005

USER = "janek"
DOMAIN = "domena.com.pl"
SMTP_server = "smtp.domena.com.pl"
POP3_server = "pop3.domena.com.pl"

Set StdOut = WScript.StdOut
Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
strKeyPath = "Software\Microsoft\Office\Outlook\OMI Account Manager\Accounts\000000023"
oReg.CreateKey HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath
oReg.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"Account Name",USER & DOMAIN
oReg.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"POP3 Server",POP3_server
oReg.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"POP3 User Name",USER
oReg.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"SMTP Server",SMTP_server
oReg.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"SMTP Display Name",USER & DOMAIN
oReg.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"SMTP Email Address",USER & DOMAIN
oReg.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"SMTP Server",SMTP_server
oReg.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"SMTP User Name",SMTP_server
oReg.SetDWORDValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"Connection Type","00000000","REG_DWORD (DWORD Value)"
oReg.SetDWORDValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"POP3 Prompt for Password","00000000","REG_DWORD (DWORD Value)"
oReg.SetDWORDValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"POP3 Skip Account","00000000","REG_DWORD (DWORD Value)"
oReg.SetDWORDValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"SMTP Use Sicily","00000002","REG_DWORD (DWORD Value)"
oReg.SetDWORDValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,"SMTP Prompt for Password","00000000","REG_DWORD (DWORD Value)"

WScript.echo "Zainstalowałem konto email " & USER & DOMAIN
WSCript.Quit