NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw
NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstwNewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw
Autor:

Cena: 33.15 zł   39.00 zł
Oszczędzasz: 1.95 zł

Data wydania:
Liczba stron:192
Oprawa: miękka
Al­ter­na­tyw­ny sys­tem obro­tu Ne­wCon­nect zo­stał uru­cho­mio­ny w 2007 ro­ku przez Gieł­dę Pa­pie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie, by umoż­li­wić po­zy­ska­nie za­si­leń fi­nan­so­wych o cha­rak­te­rze udzia­ło­wym więk­szej licz­bie podmio­tów go­spo­dar­czych. Re­gu­la­cje ryn­ku al­ter­na­tyw­ne­go Ne­wCon­nect uwzględ­nia­ją po­trze­by oraz ocze­ki­wa­nia ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw dla któ­rych – ze wzglę­du na pro­ce­du­ry i kosz­ty – ry­nek re­gu­lo­wa­ny jest trud­no do­stęp­ny.

Te­ma­ty­ka pu­bli­ka­cji wpi­su­je się w nurt naj­bar­dziej ak­tu­al­nych za­gad­nień, zwią­za­nych z per­spek­ty­wa­mi roz­wo­ju pol­skie­go ryn­ku pa­pie­rów war­to­ścio­wych. Au­tor­ka ni­niej­sze­go opra­co­wa­nia po­sta­wi­ła so­bie za cel:

  • Przed­sta­wie­nie i usys­te­ma­ty­zo­wa­nie obec­ne­go sta­nu wie­dzy o ryn­kach al­ter­na­tyw­nych w Eu­ro­pie.
  • Ana­li­zę ure­gu­lo­wań praw­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych al­ter­na­tyw­ne­go sys­te­mu obro­tu Ne­wCon­nect.
  • Ana­li­zę i oce­nę funk­cjo­no­wa­nia al­ter­na­tyw­ne­go sys­te­mu obro­tu Ne­wCon­nect w la­tach 2007–2011.
  • Przed­sta­wie­nie de­ter­mi­nant i sce­na­riu­szy roz­wo­ju al­ter­na­tyw­ne­go sys­te­mu obro­tu Ne­wCon­nect.

Książ­ka „Ne­wCon­nect – ry­nek gieł­do­wy dla ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw. Sy­ste­ma­ty­ka, or­ga­ni­za­cja, per­spek­ty­wy roz­wo­ju” kie­ro­wa­na jest do wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych te­ma­ty­ką ryn­ku fi­nan­so­we­go. Za­pre­zen­to­wa­ne w pu­bli­ka­cji roz­wa­ża­nia teo­re­tycz­ne oraz tre­ści o cha­rak­te­rze prak­tycz­nym mo­gą stać się in­spi­ra­cją do dal­szych ba­dań dla śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go, a dla przed­sta­wi­cie­li prak­ty­ki go­spo­dar­czej oraz stu­den­tów cen­nym źró­dłem in­for­ma­cji.