Shutdow - jak zdalnie zamknąć system.

Podczas połączenia terminalowego (zdalny pulpit) w menu START nie ma możliwości zamknięcia lub restartowania sytemu. Jest tylko możliwe wylogowanie lub odłączenie użytkownika.
Podczas połączenia terminalowego (zdalny pulpit) w menu START nie ma możliwości zamknięcia lub restartowania sytemu.
Jedynym sposobem na restartowanie lub zamknięcie komputera jest użycie programu shutdown.exe dostępnego z lini poleceń CMD. Umożliwia ono wyłączanie lub ponowne uruchamianie komputera lokalnego lub zdalnego.
Jedynym sposobem na restartowanie komputera jest użycie programu shutdown.exe dostępnego z lini poleceń CMD

Można również uruchomić wcześniej przygotowany skrót.
Przygotowanie skrótu który zamyka system po upływie 1 sekundy.

Opis użycia shutdown (zródło: Microsoft Windows Xp help)
Polecenie shutdown bez parametrów wylogowuje bieżącego użytkownika.Składnia
shutdown [{-l|-s|-r|-a}] [-f] [-m [\\nazwa_komputera]] [-t xx] [-c "komunikat"] [-d[u][p]:xx:yy]
Parametry
-l
Wylogowuje bieżącego użytkownika (parametr domyślny). Parametr -m nazwa_komputera ma pierwszeństwo.
-s
Wyłącza komputer lokalny.
-r
Wykonuje ponowny rozruch po wyłączeniu komputera.
-a
Przerywa proces wyłączania. Ignoruje inne parametry z wyjątkiem parametrów -l i nazwa_komputera. Parametru -a można używać tylko w okresie nieprzekraczającym limitu czasu.
-f
Wymusza zamknięcie uruchomionych aplikacji.
-m [\\nazwa_komputera]
Określa komputer, który należy wyłączyć.
-t xx
Ustawia czasomierz na zamknięcie systemu na xx sekund. Wartość domyślna wynosi 20 sekund.
-c "komunikat"
Określa komunikat, który ma być wyświetlony w obszarze Komunikat okna Zamykanie systemu. Komunikat może składać się z maksymalnie 127 znaków. Komunikat należy wpisać w cudzysłowach.
-d [u][p]:xx:yy
Wyświetla listę kodów przyczyn zamknięcia. W następującej tabeli podano listę różnych wartości.
Wartość Opis
u Wskazuje kod użytkownika.
p Wskazuje kod planowanego wyłączenia.
xx Określa główny kod przyczyny (0-255).
yy Określa podrzędny kod przyczyny (0-65536).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli wskazano główny i podrzędny kod przyczyny, należy najpierw zdefiniować te kody przyczyn na poszczególnych komputerach, dla których zaplanowano użycie określonej przyczyny. Jeżeli nie zdefiniowano kodów przyczyn na komputerze docelowym, Podgląd zdarzeń nie może rejestrować w dzienniku właściwego tekstu przyczyny.
Przykłady
Aby wyłączyć komputer \\MójSerwer w ciągu 60 sekund, wymusić zamknięcie uruchomionych aplikacji, ponownie uruchomić komputer po wyłączeniu, wskazać kod użytkownika, określić, że wyłączenie jest planowane, zarejestrować główny kod przyczyny 125 w dzienniku i zarejestrować podrzędny kod przyczyny 1 w dzienniku, należy wpisać:
shutdown -r -f -m \\MójSerwer -t 60 -d up:125:1
Legenda formatowania
FormatZnaczenie
KursywaInformacje, które musi podać użytkownik
PogrubienieElementy, które użytkownik musi wpisać dokładnie tak, jak pokazano
W nawiasie okrągłym (...)Parametry, które mogą się kilka razy powtórzyć w wierszu polecenia
W nawiasie kwadratowym ([])Elementy opcjonalne
W nawiasie klamrowym ({}); opcje oddzielone znakiem potoku (|). Przykład: {even|odd}Zestaw opcji, z których użytkownik musi wybrać tylko jedną
Czcionka CourierKod lub dane wyjściowe programu
Autor: Marcin Mazurek 10.12.2004