Gospodarka w Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia wieloautorska. Błażej Kmieciak, Wojciech Janik, Katarzyna Szara, Monika Piśniak, ireneusz miciuła, Natalia Konopińska

Gospodarka w Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia wieloautorska. Błażej Kmieciak, Wojciech Janik, Katarzyna Szara, Monika Piśniak, ireneusz miciuła, Natalia Konopińska


W rozdziale pierwszym podjęto próbę odpowiedzi na pytania:
Czy sprawa Oliver Brüstle vs Greenpeace ev.posiada zanucenie dla działań
naukowych podejmowanych przez biotechnologów oraz lekarzy na terenie
krajów członkowskich Unii? Czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości
w Luksemburgu odpowiedział na kluczowe dla naukowców pytania etyczne
oraz prawne? Czy wspomniane orzeczenie może być, (bądź też już jest)
szczególnym elementem, pomagającym w tworzeniu na terenie Unii
istotnych standardów etycznych prowadzenia badań naukowych?
Szczególnie cennym działaniem podejmowanym w ramach udzielania
odpowiedzi na powyższe pytania będzie analiza materiałów prasowych
odnoszących się do poruszanych poniżej zagadnień [Szczepaniak 2012,
s.91\.
W rozdziale drugim przybliżono czytelnikowi genezę oraz działanie CAT.
Informacje zamieszczone w dalszej części tekstu
są wynikiem zarówno pracy Autora w tej jednostce antyterrorystycznej,
jak i krytyczną analizą polskich przepisów prawnych z zakresu
przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom o podłożu terrorystycznym.
W rozdziale trzecim  zaprezentowano i wskazano możliwości
wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych w nowej perspektywie
2014-2020 dla Polski. Przyjęte założenie wydaje się ważne ze względu na
doświadczenia różnych beneficjentów w projektowaniu o fundusze unijne.
Z drugiej strony wiele możliwości pozyskania środków, często powoduje
chaos informacyjny. Ważną przesłanką jest też zmiana kierunku
wykorzystania tych środków tj. na cele innowacyjne. Poprawa
innowacyjności jest również priorytetem polskiej gospodarki, czynnikiem
konkurencji, które będą miały wsparcie w funduszach.
W rozdziale czwartym odniesiono się do problematyki  badawczej 
w ekonomii w aspekcie zjawiska  rzadkości, czyli jak ludzie (jednostka
i społeczeństwo) radzą sobie z ograniczonością zasobów, tzn. jak dzielą zasoby
na różne cele, aby zaspokajać potrzeby przy pomocy wytwarzanych dóbr i usług.
Ekonomia jest zatem nauką o gospodarowaniu, która zmierza do wyznaczenia
postępowania oszczędnego i racjonalnego. W literaturze przedmiotu uważa
się, że można to robić w dwojaki sposób, a mianowicie uzyskiwać z
posiadanego zasobu jak największe korzyści lub postępować tak, aby zużyć
jak najmniej zasobów do osiągnięcia danego celu. Niewątpliwie wyborów
dokonuje się na różnych płaszczyznach i podczas różnych procesów, m.in.:
− produkcji – co i w jaki sposób produkować,
− podziału – jak dzielić rezultaty produkcji pomiędzy członków
społeczeństwa, czy czynniki produkcji (renta dla ziemi, płace dla pracy
i zyski dla kapitału),
− wymiany – od kogo kupować, komu sprzedawać oraz jak ustalić cenę,
− konsumpcji – jakie potrzeby zaspokajać i w jakiej kolejności.
W rozdziale piątym podjęto aspekty związane ze  współczesnym ryzykiem
w aspekcie każdej działlaności gospodarczej.
 Taka sama sytuacja znajduje się na rynku zarządzania energią, w którym
znajdują się różne rodzaje ryzyka, zaczynając od chwili wytwarzania energii
elektrycznej,przechodząc przez jej dystrybuowanie, a kończąc na sprzedaży
klientom detalicznym.
Spowodowane jest to specyfiką towaru, jakim jest energia elektryczna,
aktualną strukturą jak i uregulowaniami prawnymi. Pojęcie ryzyka znane
jest ludzkości od zarania dziejów, na początku dotyczyło zapewnienia
odpowiednich warunków do przeżycia, następnie wraz
z rozwijającą się gospodarką stało się nierozerwalne z każdą dziedziną
życia ludzi oraz przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest klasyfikacja wraz
z podziałem ryzyka występującego w zarządzaniu energią oraz w procesach
decyzyjnych, które są mocno powiązane z zarządzaniem. Powiązane jest
przez to z nieznaną przyszłością, brakiem kompletnych informacji, które
mają na celu eliminację ryzyka lub też jego zmniejszenie.