Zarządzanie Publiczne nr 4(30)/2014 - Marian Mroziewski: Ocena zależnosci typu klimatu moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań

Zarządzanie Publiczne nr 4(30)/2014 - Marian Mroziewski: Ocena zależnosci typu klimatu moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań


János Kornai: Miękkie ograniczenia budżetowe. Esej wprowadzający do tomu IV Dzieł wybranych [Soft budget constraint. An introductory study to volume IV of the Lifes Work Series\, doi: s. 530; Piotr Kopyciński: Mechanizm koordynacji w polityce innowacyjnej w świetle koncepcji współzarządzania wielopoziomowego (multi-level governance). Przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego [Coordination mechanism in innovation policy Multi-level governance perspective. Cases of the Małopolska Region and the Świętokrzyskie Region\, s. 3146; Michał Żabiński: The dark side of governance or on the shortcomings of governance networks [The dark side of governance or on the shortcomings of governance networks\, s. 4755; Marian Mroziewski: Ocena zależności typu klimatu moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań [Assessment of the way the type of moral climate of public administration institutions is dependent on the development of moral reasoning of the decision makers in terms of social expectations\, s. 5675. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts\ Fritz W. Scharpf: Zapiski o teorii zarządzania wielopoziomowego w Europie [Notes toward a theory of multilevel governing in Europe \, s. 7699.