Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 - Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny

Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 - Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny
Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 - Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalnyZarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 - Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:195
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 - Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny 


W numerze [Contents\ Wstęp [Preface\, s. 7; Jerzy Hausner: Społeczne czynniki ludzkiego działania [Social factors in human actions\, doi: 10.7366/1898352932501, s. 818; Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny [Institutions, knowledge, action, and institutional capital\, doi: 10.7366/1898352932502, s. 1933; Stanisław Mazur: Zmiana instytucjonalna [Institutional change\, doi: 10.7366/1898352932503, s. 3443; Bogdan Szlachta: O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanawiania uniwersalnie ważnych zasad racjonalności współdziałań [On the dubiousness of (some) liberal attempts to establish universally significant principles of the rationality of interaction\, doi: 10.7366/1898352932504, s. 4452; Bernard Chavance: Institutions as seen by the Austrian school and ordoliberalism, doi: 10.7366/1898352932505, s. 5362; Andrzej Bukowski: Kultura, instytucje, władza: ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego [Culture, institutions, and power: Continuity and change of institutional order\, doi: 10.7366/1898352932506, s. 6374; Maciej Grodzicki: Dynamika gospodarcza a instytucje w programie badawczym ekonomii ewolucyjnej [Economic dynamics versus institutions in the research approach to evolutionary economics\, doi: 10.7366/1898352932507, s. 7589; Marcin Kędzierski: Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics) [The role of institutions in the post-Walrasian economics of David Colander and complexity economics\, doi: 10.7366/1898352932508, s. 90101; Michał Możdżeń: Tragedia wspólnych zasobów w procesie politycznym [Tragedy of the commons in the political process\, doi: 10.7366/1898352932509, s. 102115; Jan Strycharz: Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji [Informal institutions from the point of view of cognitive psychology and the decision-making science\, doi: 10.7366/1898352932510, s. 116126; Seweryn Krupnik: Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytucjonalizmu zorientowanego na aktora [Identification of social mechanisms with the use of actor-centred institutionalism\, doi: 10.7366/1898352932511, s. 127139; Dariusz Szklarczyk: Instytucjonalne mechanizmy (nie)reprezentacji interesów w Polsce w perspektywie socjologii analitycznej zarys problematyki badawczej [Institutional mechanisms of (non)representing of interests in Poland in the perspective of analytical sociology: An outline of a research problem\, doi: 10.7366/1898352932512, s. 140152; Barbara Worek: Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy [Individual rationality versus social effects: A case of on-the-job training\, doi: 10.7366/1898352932513, s. 153167; Zuzanna Drożdżak: Socjologia analityczna jako uniwersalny program badawczy umożliwiający głębokie wyjaśnienie zjawisk społecznych i skuteczne projektowanie polityk publicznych [Analytical sociology as a universal research programme explaining social phenomena and effective policy making\, doi: 10.7366/1898352932514, s. 168176; Piotr Sztompka: Dziesięć tez o modernizacji [Ten theses on modernization\, doi: 10.7366/1898352932515, s. 177183; Jerzy Hausner: Instytucje i działanie społeczne [Institutions and social action\, doi: 10.7366/1898352932516, s. 184195.