Studia Regionalne i Lokalne nr 2(56)/2014 - Tomasz Kupiec: Użyteczność ewaluacji jako narzędzia zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi

Studia Regionalne i Lokalne nr 2(56)/2014 - Tomasz Kupiec: Użyteczność ewaluacji jako narzędzia zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi
Studia Regionalne i Lokalne nr 2(56)/2014 - Tomasz Kupiec: Użyteczność ewaluacji jako narzędzia zarządzania regionalnymi programami operacyjnymiStudia Regionalne i Lokalne nr 2(56)/2014 - Tomasz Kupiec: Użyteczność ewaluacji jako narzędzia zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:145
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Studia Regionalne i Lokalne nr 2(56)/2014 - Tomasz Kupiec: Użyteczność ewaluacji jako narzędzia zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi 


W numerze [Contents\ ARTYKUŁY [Articles\ Maciej Smętkowski: Źródła wzrostu gospodarczego w regionach krajów Europy Środkowo-Wschodniej dezagregacja strukturalna [Sources of economic growth in CEEC regions a structural disaggregation\, s. 527; Dominika Wojtowicz: Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim [The impact of EU funds on tourism development in the warmińsko-mazurskie voivodeship\, s. 2851; Tomasz Kupiec: Użyteczność ewaluacji jako narzędzia zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi [The usability of evaluation as a tool for managing regional operational programmes\, s. 5267; Jan Maciej Chmielewski, Agnieszka Turek, Agnieszka Kardaś: Tendencje rozwoju pasma północnego obszaru metropolitalnego Warszawy [Development trends of the northern part of the Warsaw metropolitan area\, s. 6894; Krzysztof Błażejczyk, Anna Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Jakub Szmyd: Zmiany zagospodarowania Warszawy według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich możliwy wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców [Changes in the spatial organization of Warsaw and their possible influence on microclimatic conditions and quality of life of urban citizens\, s. 95118; Rafał Warżała: Cykle koniunkturalne na rynku pracy Warmii i Mazur [Business cycle fluctuations on the labour market in the Warmia and Mazury region\, s. 119136. RECENZJE [Book reviews\ Roman Szul: Marek Barwiński, 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, s. 137136; Roman Szul: Andrzej Rykała, 2011, Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, s. 139145.