Psychologia Społeczna nr 2(33)/2015 - M. Błażewicz: Wpływ orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu na wnioskowanie o cechach wspólnotowych i kompetencyjnych

Psychologia Społeczna nr 2(33)/2015 - M. Błażewicz: Wpływ orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu na wnioskowanie o cechach wspólnotowych i kompetencyjnych


W numerze [Contents\ Katarzyna Jaśko, Marta Szastok: Źródła nierównych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn [Sources of pay inequality among women and men\, doi 10.7366/1896180020153301, s. 128140; Michał Olszanowski, Piotr Winkielman: Rola płynności przetwarzania w procesach wnioskowania społecznego z ekspresji mimicznej twarzy [The role of perceptual fluency in social inferences from facial expressions\, doi 10.7366/1896180020153302, s. 141148; Olga Białobrzeska, Konrad Bocian, Michał Parzuchowski, Natalia Frankowska, Bogdan Wojciszke: To nie fair (bo mi szkodzi): zaangażowanie interesu własnego zniekształca ocenę sprawiedliwości dystrybutywnej [Its not fair if I dont gain from it: Engaging self-interest distorts the assessment of distributive justice\, doi 10.7366/1896180020153303, s. 149162; Marek Błażewicz: Wpływ orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu na wnioskowanie o cechach wspólnotowych i kompetencyjnych [Influence of social dominance orientation and right-wing authoritarianism on inference of communion and competence traits\, doi 10.7366/1896180020153304, s. 163173; Kinga Piber, Małgorzata Kossowska: Wpływ motywowania do tłumienia stereotypowych myśli na poziom wyczerpania wolicjonalnego [uppression of prejudice and depletion of limited resources: The role of motivational intervention\, doi 10.7366/1896180020153305, s. 174191; Eugenia Mandal, Marcin Moroń, Anna Latusek: Wzbudzanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach [Jealousy induction as influence strategy in close relationships\, doi 10.7366/1896180020153306, s. 192209; Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała: Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile [Psychometric validation of the Polish version of the Multidimensional Work Ethic Profile\, doi 10.7366/1896180020153307, s. 210230.