Psychologia Społeczna nr 1(32)/2015 - Marcin Moroń: Poznawczo-emocjonalne predyktory agresywności relacyjnej. Rola zdolności rozumienia emocji, afektywnych reakcji empatycznych i wrogości. Doniesienie wstępne

Psychologia Społeczna nr 1(32)/2015 - Marcin Moroń: Poznawczo-emocjonalne predyktory agresywności relacyjnej. Rola zdolności rozumienia emocji, afektywnych reakcji empatycznych i wrogości. Doniesienie wstępne


W numerze [Contents\ Katarzyna Szczucka: Nieco danych świadczących o tym, że Dutton i Aron 40 lat temu wykazali niekoniecznie to, co zamierzali [Some evidence that Dutton and Aron 40 years ago had shown not necessarily what they intended to show\, doi 10.7366/1896180020153201, s. 824; Magdalena Poraj-Weder, Dominika Maison: Poszukiwania uniwersalnego modelu motywacji konsumenckich [In search of a universal model of consumer motivation\, 10.7366/1896180020153202, s. 2435; Marcin Moroń: Poznawczo-emocjonalne predyktory agresywności relacyjnej. Rola zdolności rozumienia emocji, afektywnych reakcji empatycznych i wrogości. Doniesienie wstępne [Cognitive and emotional predictors of relational aggression: The role of the ability to understand emotions, emotional empathy and hostility. Preliminary report\, 10.7366/1896180020153203, s. 3654; Dorota Kanafa-Chmielewska: Wybrane ujęcia zaangażowania społecznego o charakterze politycznym [Selected approaches to political social involvement\, 10.7366/1896180020153204, s. 5567; Ryszard Klamut: Kwestionariusz aktywności obywatelskiej (KAO) narzędzie do badania różnych rodzajów aktywności obywatelskiej [Civic Activity Questionnaire Instrument diagnostic of four types of active citizenship\, 10.7366/1896180020153205, s. 6883; Wacław Bąk, Mariola Łaguna, Ewelina Bondyra-Łuczka: Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS [Questionnaires for measuring dispositional regulatory focus. Polish adaptations of RFQ and RFS\, 10.7366/1896180020153206, s. 8499; Anna Maria Zawadzka, Joanna Duda, Rafał Rymkiewicz, Blanka Kondratowicz-Nowak: Siedmiowymiarowy model aspiracji życiowych Kassera i Ryana. Analiza trafności i rzetelności narzędzia [Seven-dimensional model of life aspirations by Kasser and Ryan: Analysis of validity and reliability of the instrument\, 10.7366/1896180020153207, s. 100111.