Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej

Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej
Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nejUczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej
Autor:

Cena: 16.43 zł   22.00 zł
Oszczędzasz: 1.10 zł

Data wydania:
Liczba stron:0
Oprawa:


Format eBook: epub,mobi epub  epub,mobi mobi  Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej 


Mi­nę­ło 10 lat od wy­da­nia mo­jej książ­ki Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej ad­re­so­wa­nej przede wszyst­kim do na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, pe­da­go­gów i psy­cho­lo­gów szkol­nych, oraz wszyst­kich, któ­rzy w pra­cy z dziec­kiem chcą być do­bry­mi do­ro­sły­mi. Za­da­łam so­bie py­ta­nie czy treść po­zo­sta­je ak­tu­al­na dla ad­re­sa­tów?