CRM, Middleware itp...

ERP (Enterprise Resource Planning) wywodzą się historycznie z opracowanego w latach 70. standardu zarządzania gospodarką materiałową MRP (Material Requirements Planning). Kolejna generacja tego standardu - MRP II - została rozbudowana o elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją. W modelu MRP II bierze się pod uwagę wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem: przygotowanie produkcji, planowanie i kontrolę produkcji oraz sprzedaż i dystrybucję wyprodukowanych dóbr. Nowy model zarządzania - wprowadzany pod nazwą ERP lub MRP III - ma za pomocą bardziej wszechstronnych analiz i integracji informacji umożliwiać szybkie planowanie i korekcję działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W Polsce często mamy do czynienia z aplikacjami typu ERP, a nie z wdrożeniem typu ERP. Wśród fachowców nie ma zgody, czy system nie obejmujący sfery produkcji zasługuje na miano ERP.

żródło: http://www.pckurier.pl


ECR (Efficient Customer Response). Koncepcja ta zakłada poszerzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy detalistami a producentami (dostawcami) w możliwie najszerszym obszarze w celu pełniejszego zaspokajania oczekiwań konsumentów.
Chronologia zmian podejścia marketingowego u dostawców (producentów) i w detalu prowadzących do powstania koncepcji Category Management.

W ramach ECR można wyróżnić cztery podstawowe płaszczyzny działania:
 • Zarządzanie kategorią;
 • Zarządzanie dostawami;
 • Systemy wspomagające EDI (Electronic Data Interchange), ER (Electronic Replenishment);
 • Monitoring Karta wyników ECR.
 • Indywidualnie każda z tych koncepcji jest powszechnie znana i doskonale udokumentowana jako metoda podnoszenia efektywności i wydajności. Jednakże wprowadzanie ich w życie pod wspólną banderą ECR niesie ze sobą dwie podstawowe różnice:
 • są traktowane jako zintegrowana całość, nie zaś pojedyncze rozwiązania.
 • są oceniane z punktu widzenia ich wpływu na cały łańcuch dostaw, nie zaś na interesy jednego tylko przedsiębiorcy.
 • Do kluczowych elementów koncepcji ECR należy zaliczyć:
 • Wzrost zainteresowania zachowaniem konsumentów;
 • Podniesienie popytu;
 • Poprawę solidności serwisu i produktu;
 • Redukcję kosztów operacyjnych.

żródło: http://nowoczesnafirma.wp.pl


CRM (ang. Customer Relationship Management) tłumaczone jest na język polski jako System relacji z klientami lub Zarządzanie relacjami z klientami, a jest to ogół czynności polegających na odnotowywaniu wszelkich kontaktów lub prób kontaktów z każdym klientem z osobna (niezależnie od kanału komunikacji) i podejmowaniu odpowiednich decyzji przez system (tele)informatyczny w zależności od historii klienta.

Sam sposób komunikacji dla systemu CRM nie jest sprawą pierwszoplanową, a jedynie narzędziem. Systemy CRM obudowane są w różnorodne moduły komunikacji.Sprawne działanie systemu CRM nie byłoby możliwe bez systemów baz danych. Przykład:

 • W systemie informatycznym odnotowano kupno usługi lub towaru.
 • Niezapłacenie rachunku w odpowiednim terminie powoduje podjęcie akcji wysłania ponaglenia.
 • Jeśli system nie odnotuje wpływu pieniędzy w odpowiednim czasie spróbuje podjąć próbę przypomnienia klientowi o tym fakcie np. automatycznie drukując korespondencję do wysyłki, wysyłająca SMS-a itp.
 • Jeśli okaże się, że np. ponaglenie nie przyniosło skutku, CRM może spróbować dodać takiego klienta do kolejki rozmów telefonicznych pracownika firmy lub powiadomić prawnika firmy z prośbą o wszczęciu postępowania sądowego.
 • Automatyzacja wysyłania kartek urodzinowych dla klientów firmy (powiedzmy, że zależnie od tego czy zapłacili wszystkie rachunki... - dość niezręcznie byłoby wysyłać kartkę do kogoś z kim się aktualnie procesujemy).

żródło: http://pl.wikipedia.org


Middleware (oprogramowanie pośredniczące) jest to rodzaj oprogramowania służący do komunikacji aplikacji użytkownika z bazami danych. Wykorzystanie middleware ułatwia tworzenie aplikacji, gdyż uniezależnia ją od rodzaju bazy danych.Przykłady:

 • ODBC
 • OLEDB
 • JDBC

Obecnie termin Middleware zaczyna mieć nieco szersze znaczenie, co wiąże się z wprowadzeniem oprogramowania pośredniczącego w transakcjach internetowych (CORBA, COM+) i innego oprogramowania łączącego klienta z usługodawcą (agenty).

żródło: http://pl.wikipedia.org


B2B - (angielskie: business-to-business)
B2B, integracja procesów biznesowych pomiędzy partnerami handlowymi za pomocą Internetu. Podczas kooperacji między firmami zachodzi potrzeba wymiany dokumentów biznesowych tj. faktury, zamówienia...


B2C - (angielskie: Business-to-Consumer )
B2C to wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania transakcji z klientami indywidualnymi.
Rozwiązania B2C obejmują m.in.: dostarczanie informacji o produktach i usługach, marketing, sprzedaż, płatności, dostawę, serwis. W Internecie pojawiają się najczęściej postaci sklepów elektronicznych i witryn aukcyjnych. Do tworzenia systemów typu B2C wykorzystywane są takie rozwiązania jak: CRM, e-commerce, m-commerce.

Podstawowe zadania systemów B2C:
• umożliwianie zakupów on-line,
• wspomaganie procesów zaopatrzenia,
• zapewnienie wsparcia posprzedażowego,
• usprawnienie procesów dystrybucyjnych,
• obniżenie kosztów transakcji.