Psychologia Społeczna nr 3(26)/2013 - Ł. Baka R. Derbis: Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy - zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory - emocje

Psychologia Społeczna nr 3(26)/2013 - Ł. Baka R. Derbis: Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy - zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory - emocje


Numer specjalny: BLIŻEJ EMOCJI [Special issue: CLOSER TO EMOTIONS\ Redaktorzy tomu: Agata Błachnio i Aneta Przepiórka [Editors: Agata Błachnio and Aneta Przepiórka\ W numerze [Contents\ Agata Błachnio, Aneta Przepiórka: Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne [Editorial: Closer to emotions\, s. 247250; Kamil Imbir, Maria Jarymowicz: Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) na formułowanie sądów [Diffusiveness of emotions (of automatic vs. reflective origin) as bases of judgments\, s. 251261; Wojciech Błaszczak: Huśtawka emocjonalna: konsekwencje afektywne wzbudzania emocji o kontrastowych znakach [Emotional see-saw: Affective consequences of inducing emotions opposite in valence\, s. 262276; Kuba Kryś, Bogdan Wojciszke: Analiza wybranych zmian w funkcjonowaniu społecznym osób rozbawionych [Analysis of selected changes in the social functioning of amused individuals\, s. 277289; Dorota Jasielska, Maria Jarymowicz: Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia [Subjective meaning of reflective positive emotions and feeling of happiness\, s. 290301; Barnaba Danieluk: Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie [How many selves is in the self-conscious emotions? Commitment of the self and shame, guilt and embarrassment\, s. 302322; Łukasz Baka, Romuald Derbis: Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory emocje [ Emotions, job control and effects of job stressors on counterproductive work behaviors\, s. 323 334; Aneta Przepiórka, Agata Błachnio: Analiza zależności między zachowaniami kierowców a samooceną i regulacją nastrojuThe exploration of the relationship between driving behavior, self-esteem and mood regulation\, s. 335345; Maria Finogenow: Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym [Sense of coherence, life satisfaction and emotional well-being in retirement age\, s. 346358.